Imatge de la capçalera del menú "Càtedra d'Accessibilitat" que mostra una onada de la platja i conté el missatge "Igualtat d'oportunitats" i "Diversitat de fites".

Càtedra d’Accessibilitat de la UPC

Qui som

Isotip del concepte "creació" realitzat amb una fletxa que assenyala un cercle.

Creació

L’any 2005 la Universitat Politècnica de Catalunya va constituir la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC -Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom- (CaTaC) mitjançant l’Acord núm. 107/2005 – Document Annex CG 35/3 2005.

Isotip del concepte "missió" realitzat amb una fletxa en diagonal.

Missió

La CaTaC es proposa facilitar que qualsevol entorn, producte o servei pugui ser utilitzable i comprensible  per totes les persones en condicions de seguretat i confort de la manera més natural i autònoma.

Isotip del concepte "àmbits d'actuació" realitzat amb un cercle i un triangle.

Àmbits d’actuació

Desenvolupa la seva tasca en 4 àmbits d’actuació de manera transversal dins la universitat: la docència universitària, la recerca i transferència del coneixement i la tecnologia, la gestió universitària, i la responsabilitat social.

Isotip del concepte "organització" realitzat amb un cercle fragmentat en tres parts .

Organització

La Càtedra d’Accessibilitat reb la consideració d’una càtedra UNESCO dins de la Universitat Politècnica de Catalunya. No és una càtedra empresa. Per tant, depèn directament del Consell de Direcció de la universitat.

Isotip del concepte "direcció" realitzat amb un cercle i dues corbes simbolitzant una figura humana.

Direcció

El Dr. Daniel Guasch Murillo és el director de la CaTaC des dels seus orígens. Doctor en enginyeria electrònica per la UPC, amb menció de Dr. Europeu, ocupa una plaça de professor al Departament d’Enginyeria telemàtica des de 2001. Centra la seva activitat investigadora, de forma transversal, a l’àrea de l’accessibilitat universal i el Disseny per a Tothom.

Isotip del concepte "dinàmica de treball" realitzat amb un cercle amb fletxes simbolitzant un cicle.

Dinàmica de treball

La càtedra es concep com una unitat flexible que dona suport a la resta d’unitats acadèmiques de la UPC en el camp de la Inclusió de persones amb discapacitat, l’Accessibilitat Universal i el Disseny per a Tothom.  Aquest suport es focalitza en l’assessorament, la gestió i realització de projectes, i ser la figura pont entre la universitat i els teixits socials i empresarials.

Isotip del concepte "equip de treball" realitzat amb un conjunt de quatre fletxes senyalant a la dreta.

Equip de treball

Per dur a terme els projectes, des de la càtedra es contacta amb els grups de recerca experts corresponents de la universitat, així com amb les entitats externes necessàries per assolir els objectius establerts.

Isotip del concepte "finançament" realitzat amb una fletxa vertical assenyalant el centre d'una línia horitzontal de sota.

Finançament

La càtedra s’autofinança a partir dels projectes en què participa. Com a unitat acadèmica d’una universitat pública, no té ànim de lucre.

Isotip del concepte "participació" realitzat amb un signe de suma.

Participació

La difusió del coneixement en accessibilitat, Disseny Universal o Inclusió es treballa des de dues vessants. La coedició de la revista científica internacional Journal of Accessibility and Design for All (JACCES). Així com des de la participació en comitès científics de congressos internacionals com ICALT, INTERACCION, COMPDES, CIUD, CITTD, ATICA, CAFVIR, o CIDUI.

Isotip del concepte "responsabilitat" realitzat amb un cercle, separat per una línia discontínua d'un segon cercle simètric i discontinu.

Responsabilitat

Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, la CaTaC treballa per implantar una filosofia acadèmica inclusiva en l’entorn educatiu mitjançant col·laboracions amb l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la Crue Universidades Españolas, i la Comissió Tècnica UNIDISCAT del Consell Interuniversitari de Catalunya. Així com ha realitzat compareixences al Parlament de Catalunya (2013) i al Congrés dels Diputats (2010).

Isotip del concepte "reconeixements" realitzat amb una estrella de cinc puntes.

Reconeixements

La trajectòria ha estat reconeguda des de diferents entitats com l’accèssit II Premi Discapnet (2013), ser finalista del Premi Telefónica Ability Awards (2011), la menció especial del Premi DINS de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball de la Generalitat de Catalunya (2010), el premi ONCE Catalunya a la solidaritat i a la superació (2007), o el premi GIMM (2007).

Contacta amb nosaltres

Isotip que representa les dades de contacte mitjançant la figura d'una persona.

Contacte

Càtedra d’Accessibilitat de la UPC
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Edifici A, despatx VGA158
Avinguda. Víctor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú

Correu:
accessibilitat@upc.edu
daniel.guasch@upc.edu

Twitter: @CATAC_UPC

Isotip del concepte "contacte" realitzat amb un globus assenyalant l'ubicació.

Com arribar-hi