Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

Responsabilitat Social Universitària relatiu a la Discapacitat

La responsabilitat social universitària i discapacitat (RSU-D) és, en sentit ampli, la forma com la Universitat pot contribuir voluntàriament a crear un mon i una societat més inclusius. Concretament es tracta d'incorporar la igualtat d'oportunitats per raó de discapacitat en la gestió universitària d'una forma integral.

Guia de responsabilitat social universitària i discapacitat: RSU-D

""

L'objectiu general d'aquesta guia és promoure i enfortir un model avaluable de Universitat socialment responsable des del vessant de la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal en tots els processos que li són propis.

Llegiu-ne més...

La Responsabilitat Social Universitària i la Discapacitat

""

Aquest treball es centra en establir quines son las pautes per implementar la Responsabilitat Social Universitària centrada en la igualtat d’oportunitats per motiu de Discapacitat (RSU-D) a partir de l’anàlisi de la RSU de las universitats espanyoles. 

Llegiu-ne més...

Sectors de la nova economia 20+20: Economia de l'Accessibilitat

El projecte Sectors de la Nova Economia 20+20 de la EOI Escuela de Organización Industrial, analitza experiències empresarials d'èxit representatives dels valors i usos de la Nova Economia, amb la finalitat de comprendre quines són les seves claus d'èxit. El projecte global cobreix 20 sectors o àmbits d'activitat econòmica, sent aquest projecte en concret el relatiu a l'economia de l'accessibilitat. Els casos empresarials d'èxit estudiats són ACEFAT, Arquitectura i Accessibilitat, DDM Arquitectos, Bestraten Hormias Arquitectura, Tothom Web, Viajes 2000, Caradap, Gestverd, La Cometa Network, Sertel, Barcelona Diseño Urbano, Confortel, Signlab, Rusticae, BJ Adaptacions, TMB, Code Factory, Rehatran, Vía Libre i Emergya.

Llegiu-ne més...