Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Estudi de l'accessibilitat de les obres com a criteri de qualitat

Obres al carrer on es descobreixen moltes barreres com tanques, bosses de runa o senyalització provisional.

Aquest estudi identifica els problemes habituals presents en l’entorn immediat de les obres de serveis efectuades a la via pública de Barcelona i que poden esdevenir barreres per a la lliure mobilitat dels vianants. Per a tal fi s’ha optat per fer un anàlisi d’una mostra representativa de les obres situades en diferents barris de Barcelona, segons els diversos entorns urbans detectats en el municipi, amb la idea d’extrapolar els resultats obtinguts a totes les possibles situacions de la resta del conjunt d’obres de la ciutat. Un cop identificats els problemes habituals, es procedirà a la seva avaluació i anàlisi de manera que permeti una posterior proposta de solucions i mesures correctores, en base a les indicacions reguladores d’accessibilitat especificades en els reculls normatius i de bones pràctiques. Finalment, com a resultat de l’anàlisi, es tracta de formular les bases per a unes fitxes d’inspecció que permetin auditar les condicions d’accessibilitat que presenten les obres de serveis coordinades i gestionades per ACEFAT, per tal que els inspectors encarregats de la seva supervisió les incloguin (convenientment adaptades a les seves necessitats, possibilitats i condicions de treball) dins dels seus paràmetres de seguiment.


Lideratge:ACEFAT
Participants:Ajuntament de Barcelona, Cableuropa, Endesa Distribución Eléctrica, Gas Distribución, Sociedad General de Aguas de Barcelona, Telefónica de España, ACEFAT.
Durada: 2007-2008
Finançat per: ACEFAT