Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

CIDUI - Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.

""

Edició del congrés: CIDUI 2012 - VII Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación : la universidad: una institución de la sociedad.

Descripció: [extreta de http://www.cidui.org/ca/inici/tematica-del-congres.html].

"LA UNIVERSITAT: UNA INSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT

Amb aquest tema general es convoca el VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, que tindrà lloc a Barcelona els dies 4, 5 i 6 de juliol del 2012, amb seu a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)


La tradicional relació entre les universitats, les autoritats públiques i la societat s’ha transformat en les darreres dècades a un ritme i amb un abast que exigeixen una anàlisi detinguda. L’enunciat del tema general del VII CIDUI suposa l’obertura d’un debat sobre la profunda interconnexió entre cultures acadèmiques, coneixement científic i societat.

Es fa evident que les tradicionals formes de confiança de la societat en la universitat, basades en l’apriorisme de la credibilitat i el rigor de la institució, han estat reemplaçades per d’altres més instrumentals, fonamentades en la convicció que l’eficàcia i la qualitat l’han de regular agents externs i que s’han de mostrar i mesurar en entorns competitius. La visió de la universitat com una institució socialment responsable obre encara grans dubtes i debats en els quals es fa palesa l’existència de cultures institucionals no sempre coincidents. En el Simposi Internacional CIDUI – CESE del 2011 vam constatar la dificultat d’arribar a un consens al voltant d’aquestes qüestions tan essencials, d’altra banda, per a la governança de la universitat.

Entenem que la reflexió i el debat sobre el compromís de la universitat, com a institució de la societat, en l’actual marc de la informació i del coneixement, té una importància cabdal tant a curt termini com en l’horitzó dibuixat en l’estratègia “Europa 2020” de la Unió Europea.

Pretenem que aquesta pregona inquietud presideixi l’activitat del VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació."

Tipus de participació: Ponència.

Data de la presentació: 06/07/2012.

Treball presentat en congrés: Evaluación de la implementación de los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal en los planes de estudio de los títulos de grado de las universidades españolas.

Llibre d'actes: VII Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació: La universitat: una institució de la societat = La universidad: una institución de la sociedad = The University: an institution of Society: Barcelona, 4, 5 i 6 de juliol, 2012 Universitat Pompeu Fabra.